ก็

  • Trạng từ
  • cũng thế; cũng; nên ...
  • gaaw3

» Từ điển Thái - Việt