Từ điển Thái - ViệtBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  723  (Next)
  ALL

กรรมการ

 • Danh từ
 • ủy ban; thành viên hội đồng quản trị
 • gam1 ma4 gaan1

กรรมฐาน

 • Danh từ
 • thiền
 • gam1 ma4 thaan5

กรรมวาจก

 • Danh từ
 • (văn phạm) thể bị động
 • gam1 ma4 waa1 johk2

กรรมสิทธิ์

 • Danh từ
 • quyền sở hữu
 • gam1 ma4 sit2

กรรมาชีพ

 • Tính từ
 • giai cấp vô sản
 • gam1 maa1 cheep3

กรรมาธิการ

 • Động từ
 • ủy viên
 • gam1 maa1 thi4 gaan1

กรวยใส่ไอศกรีม

 • Danh từ
 • kem cây
 • gruay1 sai2 ai1 sa2 greem1

กรอก

 • Động từ
 • điền thông tin
 • graawk2

กรอง

 • Trợ từ
 • bím tóc
 • graawng1

กรอบ

 • Tính từ
 • sắc nét
 • graawp2


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  723  (Next)
  ALL